8 months 10 days

Tính đến hôm nay mới là 8 tháng 3 ngày nhưng viết dần, tranh thủ khi đang có hứng.

Continue reading

Advertisements